update doorfietsroute zuidlaren haren

STAND VAN ZAKEN : voortgang project Doorfietsroute  Zuidlaren-Haren

Beste geïnteresseerde,

Met dit bericht informeren wij u over de voortgang van het project “Doorfietsroute Zuidlaren – Haren”. 

De afgelopen periode stond in het teken van informeren en reageren. We hebben een rapport met haalbare varianten voor een doorfietsroute gepresenteerd. We hebben online naar uw reactie op deze varianten gevraagd via de projectpagina en via de website ‘Stem van provincie Groningen’. Daarnaast hebben we inloopbijeenkomsten georganiseerd in Noordlaren, Zuidlaren en Haren. De eerste twee zijn goed bezocht. De opkomst in Haren was niet groot.
Grote betrokkenheid
Naast verschillende reacties van onze stakeholders ontvingen we liefst 115 individuele reacties. De betrokkenheid van de omgeving bij het project is groot. Ook de vorige ronde (najaar 2022), waarin wij op basis van ons voornemen voor de “doorfietsroute” ook de inbreng van de omgeving hebben gevraagd, leidde tot ruim 80 reacties. 
Zorgen kenbaar gemaakt
Waar in de vorige ronde veel reacties positief waren over een doorfietsroute, zien we in deze ronde duidelijk dat mensen zich zorgen maken. Veel mensen geven aan dat zij één doorfietsroute niet zien zitten, maar liever zien dat de huidige routes worden opgeknapt. Een doorfietsroute door de Appelbergen wordt vaak negatief beoordeeld. Aspecten die vaak worden genoemd zijn de aantasting van natuurwaarden, het gevaar dat ontstaat voor recreanten en de aantasting van landschappelijke waarden. Anderen vinden de Appelbergen juist de meest logische plek, omdat dit de kortste en meeste gebruikte route is. Weer anderen schrijven dat een route door de Appelbergen beter moet worden uitgewerkt voordat er een vergelijking plaats kan vinden.

Opvallend is dat bijna niemand ingaat op een doorfietsroute via Glimmen. Ook de variant parallel langs het spoor wordt amper genoemd. Wel spreekt men een flinke voorkeur uit voor de route over Onnen. Voor het gebruik van de Esweg in Zuidlaren is over het algemeen veel steun, maar we lezen ook hier negatieve reacties. De omgeving Midlaren vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de inrichting van het dorp. 

In totaal zijn er ruim 20.000 woorden aan reacties geschreven. Veel te veel om hier genuanceerd samen te vatten. Maar wel meer dan genoeg om nog eens kritisch naar onze rapportage te kijken.
Nader onderzoek
De komende periode werken we met deze kritische blik aan de rapportage en stellen we uiteindelijk een conclusie op. Zo kijken we onder andere opnieuw naar het verbeteren van de bestaande fietsroutes (de zogenaamde 0+ variant). Op basis van de vele reacties op een route door Appelbergen volgt een meer gedetailleerde studie naar de visie op en de inrichting van de Appelbergen. In Zuidlaren doen we nader onderzoek naar de Esweg en mogelijk komt er voor Midlaren een verdiepingsslag voor de inrichting van het dorp. Op advies van de klankbordgroep organiseren we een gesprek met middelbare scholieren die dagelijks tussen Zuidlaren en Haren fietsen.

Definitief rapport 
Voor de zomer van 2024 publiceren we de definitieve rapportage. Iedereen die dat wil kan hier een zienswijze op geven. Wij beantwoorden deze zienswijze via een ‘zienswijze nota’ of passen het advies aan.  

Al deze acties staan in het teken van een gedegen voorstel aan de besturen van de gemeenten en de provincies. De opgehaalde informatie is daarvoor erg waardevol gebleken. Wij willen iedereen die heeft gereageerd nadrukkelijk bedanken voor zijn of haar inspanning.
Meer informatie Wilt u meer informatie over het project?
Kijk dan op onze projectpagina of mail uw vraag naar doorfietsroute-zh@provinciegroningen.nl
Zie mail adres voor uw reactie op de plannen :  doorfietsroute-zh@provinciegroningen.nl
zie website : https://www.provinciegroningen.nl/projecten/doorfietsroute-zuidlaren-haren/