Groen gas

We gaan niet van het gas af, we gaan van fossiel naar groen!

De mogelijkheden voor een dorp als Glimmen om op korte termijn het gebruik van fossiele brandstoffen sterk te reduceren zijn beperkt. In een waterwingebied behoort warmtewinnen uit de aardbodem en het bodemwater niet tot de mogelijkheden. Er is geen nabij gelegen warmtenet, veeteelt met bijbehorende mestproductie en de eventueel daarbij behorende biogasproductie is afwezig en windturbines liggen niet voor de hand door de lokale omstandigheden.

Mogelijkheden

Wat dan wel voor de korte en middellange termijn overblijft aan mogelijkheden is bijvoorbeeld een combinatie van energiebesparing, isolatiemaatregelen, terugdringen van de warmtevraag, gebruik van zonne-energie en zonnewarmte en het inzetten van warmtepompen.

De kwetsbaarheid van deze set aan maatregelen komt aan het licht op momenten van koude, sombere winterdagen, als de temperatuur daalt beneden de 5 graden celsius. Hoe voorkomen we dan dat het net door de piekvraag naar stroom overbelast wordt, het rendement van warmtepompen drastisch afneemt, de levensduur van de warmtepompen ingekort wordt door intensief gebruik en dat toch aan de warmtevraag kan worden voldaan?

Hybride warmtepompen

Met het inzetten van hybride warmtepompen kan op dat soort momenten overgeschakeld worden op gasgestookte HR- ketels. Door deze backup wordt het net ontzien, de warmtepomp niet te zwaar belast en de warmtevraag gegarandeerd.

Groen gas

Als we hierbij groen gas in plaats van aardgas willen gebruiken, is het halen van energie uit organische reststromen zoals rioolslib, keukenafval en biomassa uit tuinen en onderhoud van groenvoorzieningen een noodzakelijke aanvulling. Met name de productie van groen gas uit rioolslib en keukenafval zou daarom om meerdere redenen het onderzoeken waard zijn.

Het inzetten van groen gas is bovendien een mogelijkheid om de energietransitie meer betaalbaar te maken, doordat je gebruik kunt blijven maken van de bestaande gasinfrastructuren, zoals gasleidingen en -aansluitingen, ketels en  radiatoren. Dure oplossingen zoals all-electric systemen kunnen dan worden vermeden.

 

Vragen

Wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden voor het opzetten van een groen gas gemeenschap?
Hoe kunnen onze organische reststromen (zoals rioolslib, keukenafval,  tuin-snoei-bermafval, paardenpoep enz.) gebruikt worden om (voldoende?) groen gas te produceren?
En op welke wijze zouden de Glimmenaren, die dan enerzijds als leveranciers van de grondstoffen en anderzijds als afnemers van het groene gas functioneren, kunnen participeren in de opzet van een groen gas gemeenschap?

Er zijn nog vele haken en ogen, vele aspecten en onduidelijkheden om te onderzoeken of groen gas een bijdrage zou kunnen leveren aan onze toekomstige warmte in koude tijden.