uit de Glimmerlei

Interview Haren Doet op OOG Radio.

uit de Glimmer'lei van 15 april 2019, door Frans Somers

Plan van en voor het dorp

Glimmen aardgasvrij in 2035. Dat was de doelstelling van een in 2018 door de toenmalige gemeente Haren ingediend projectplan. De hiervoor aangevraagde rijkssubsidie voor de ‘proeftuin Glimmen’ werd echter niet toegekend. Het plan ging ook behoorlijk over de hoofden van de meeste Glimmenaren heen. Maar inmiddels is er een werkgroep Duurzaam Glimmen gevormd, die een plan wil maken vóór en dóór de Glimmenaren zelf.

“Duurzaamheid is veel meer dat energietransitie alleen”, aldus Hans Wortmann, woordvoerder van de in 2018 opgerichte initiatiefgroep. “Bij energietransitie moet je ook andere aspecten betrekken, zoals de biodiversiteit, de leefbaarheid van het dorp, geluid, horizonvervuiling en uiteraard ook de kosten. Duurzaamheid en energietransitie moeten breed gedragen worden door de inwoners, anders wordt het niks. Daarom moet je de bewoners er ook zoveel mogelijk bij betrekken.” 

Duurzaam Glimmen is zelf ook een initiatief van inwoners van Glimmen. Bij een bijeenkomst waarin het projectplan Glimmen Aardgasvrij van de gemeente gepresenteerd werd , lag een intekenlijst van mensen die mee wilden denken over vervolgstappen. Daar is de huidige werkgroep van circa 11 personen uit voortgekomen. Het ligt in de bedoeling om binnenkort een coöperatieve vereniging op te richten, waar alle inwoners van Glimmen lid van kunnen worden. Min of meer naar het voorbeeld van de coöperatie Duurzaam Haren, waar Duurzaam Glimmen ook mee samenwerkt. Tegen een bijdrage van 50 euro kun je lid van deze coöperatie worden en meepraten, onder het motto dat zowel ‘duurzaamheid als de coöperatie van en voor iedereen is’.

Duurzaam Haren is onder meer betrokken bij de realisatie van het ‘Polycultuur Zonnepark’ de Mikkelhorst. Dit park beoogt een aantal elementen met elkaar te verbinden: duurzame energie via zonnepanelen, landschapsbeheer, beplanting, veeteelt en sociale werkvoorziening. In het uiteindelijke park wordt energie opgewekt, maar kunnen bezoekers te midden van het vee ook wandelen en spelen. Er is ook een mogelijkheid om in het project te investeren, met een rendement van 4 - 5% per jaar. Soortgelijke ideeën staan ook Duurzaam Glimmen voor ogen. Men wil echter – zoals gezegd - alle aspecten voor de leefbaarheid in de plannen betrekken.

Dat gaat ook verder dan het oorspronkelijke plan Aardgasvrij Glimmen en de Dorpsenergievisie die daarna in opdracht van de gemeente Groningen door adviesbureau Procap gemaakt is. Die dorpsenergievisie was vooral op pure energietransitie gericht. Het betekent ook dat aardgas vrij maken van Glimmen waarschijnlijk meer tijd gaat kosten. Voorlopig stoot Glimmen nog altijd ongeveer 3000 ton CO2 per jaar uit. Ook als we er in zouden slagen om het totale huidige elektriciteitsverbruik volledig met behulp van zon- en windenergie te dekken, dan zijn we er nog lang niet. De vraag naar elektriciteit zal in de nabije toekomst vermoedelijk sterk toenemen; bijvoorbeeld door de komst van elektrische auto’s en het gebruik van stroom voor verwarmingsdoeleinden. Wil men Glimmen op termijn CO2 neutraal maken , dan is er duidelijk werk aan de winkel. Daar heb je de medewerking van de inwoners van het dorp bij nodig. En wil je die mee krijgen in de verduurzaming, dan moet je volgens Wortmann vooral ook naar hun belangen kijken.

Veel Glimmenaren zullen de energietransitie en alles wat door bij komt uit ideële motieven wel willen ondersteunen. Maar men wil ons dorp ook houden zoals het is: groen en mooi. En het moet ook in financieel opzicht realiseerbaar zijn. “Maar als het ergens moet lukken dan is het hier, want Glimmen kan bogen op de aanwezigheid veel kennis, ondernemerschap en de ideële motivatie van veel bewoners. Op de helft van alle adressen in Glimmen is een bedrijf(je) gevestigd”. Maar wat voor ideeën heeft de werkgroep vooralsnog op het oog? In de eerste plaats wordt gedacht aan een kleinschalige zonneweide van circa 1,8 hectare op het terrein van de voormalige kwekerij De Bonte Hoek tegenover de Kastanjehoeve. Daarvoor is inmiddels een haalbaarheidsonderzoek verricht. Hiermee zou de helft van de huidige elektriciteitsvoorziening gedekt kunnen worden. Het uitzoeken van een terrein en de inrichting daarvan zou overigens ook in samenspraak met de bewoners en omwonenden moeten gebeuren – en zeker niet overgelaten moeten worden aan ‘milieucowboys’. Duurzaam Haren zal hier ondersteuning bij bieden.

De verduurzaming van het energieverslindende Dorpshuis De Groenenberg staat ook hoog op de agenda. Daarbij gaat het uiteraard niet alleen om zonnepanelen, maar ook om isolatie. Hetzelfde geldt voor het complex van de Buitenschool in Appelbergen, dat momenteel door een collectief bewoond wordt. En er zijn ideeen over een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en isolatiemateriaal, en het organiseren van maatadvies voor woningen. Windmolens lijken hier niet echt aan de orde: te weinig ruimte en gebrek aan wind. Toestanden, zoals in het oosten van Groningen en Drenthe, waar complete windmolenoorlogen losgebarsten lijken te zijn, zijn hier dan ook niet te verwachten.

Binnen Duurzaam Glimmen zijn vier werkgroepen actief: Inhoud (technische aspecten van verduurzaming), Communicatie, Organisatie en Infrastructuur (inventarisatie van huidige stand van zaken). Het ligt in de bedoeling om op korte termijn tot de oprichting van een coöperatieve vereniging over te gaan. De werkgroep is ook van plan bijeenkomsten in het Dorpshuis te organiseren. Dit om het draagvlak te verbreden en meer mensen bij de organisatie te betrekken. De eerste hiervan is op 15 mei om 19.30 in het dorpshuis De Groenenberg. U zult ongetwijfeld nog meer horen over het thema duurzaamheid. Als was het alleen maar omdat de nieuwe Gemeente Groningen er naar streeft om in 2035 CO2 neutraal te zijn.