on 20 Jun 2022 1:48 PM
20 jun 2022

Meer gezoem, gezang en gefladder in Glimmen?

Het gaat niet zo goed met de natuur in Nederland. Zeventig procent van de soorten planten en dieren zijn de afgelopen decennia verdwenen.
Voor Duurzaam Glimmen reden om na te denken over hoe we in ons dorp de natuur kunnen behouden, versterken en verwelkomen.

Daarvoor zijn gelukkig vele mogelijkheden.
Zo zijn onze tuinen prachtige plekken voor het bevorderen van de biodiversiteit. Door een gifvrije en vogel- en vlindervriendelijke inrichting en met tuinen als idylles voor bijen. De Vogelbescherming, de Bijenstichting en de Vlinderstichting geven hiervoor vele praktische tips. Zoals bijvoorbeeld met de Bessenkalender, met Hommelborders, met de Vlinderplanten top tien of met het gratis boekje Tuinieren voor Vlinders.


We kunnen daardoor deze winter al direct aan de slag met het maken van plannen. We kunnen ons ook bemoeien met wat buiten het tuinhekje ligt. Met stimuleren van het ecologisch beheer van onze bermen, oevers, graslandjes, reststukjes, met de houtsingels en bosjes zodat er in Glimmen een fijnmazig natuurnetwerk ontstaat. Dergelijk beheerde stukjes groen bieden niet te onderschatten mogelijkheden voor meer natuur. Zo hebben alle bermen in Nederland een totaal oppervlak van twee maal het Nationaal Park Oostvaardersplassen!


Maar bovendien is er ieder jaar sprake van een verdere uitbreiding van de eikenprocessierupsplaag. Glimmen is een dorp met veel eiken. Preventie is daarom van groot belang voor het leefbaar houden van ons dorp. Preventief werkt het plaatsen van nestkasten en het stimuleren van de biodiversiteit, waardoor er meer natuurlijke vijanden van de plaagrupsen aanwezig zullen zijn. De afgelopen jaren zijn er daarom in ons dorp al tientallen mensen aan de slag gegaan met het
ecologisch opvrolijken van hun straten. Zo werd in de bermen van de Nieuwe Schoolweg en een deel van de Parallelweg een divers samengesteld bollenmengsel gepoot. Geleverd door de gemeente. Op een vrolijke zaterdag in de herfst van 2020 werd dit door vele handen uitgevoerd. Van het vroege voorjaar tot begin zomer staan die bermen straks weer volop te bloeien. Goed voor het humeur, goed voor bloembezoekers.
Ook werden verspreid over Glimmen door vrijwilligers tot nu toe maar liefst 140 nestkastjes opgehangen. Ook met het verwaarloosde groen van het parkeerterrein aan de Boerhoorn zijn een aantal mensen bezig gegaan.


Met input van de Vlinderstichting, de Bijenstichting en niet te vergeten de stadsecologen van de gemeente hebben omwonenden verbeterplannen ontwikkeld.
Het idee was dat in ieder geval bijgedragen moest gaan worden aan het versterken van de biodiversiteit. Maar ook, dat de treurige staat van het openbaar groen en de parkeervoorziening aangepakt moest worden. Dankzij de plannen van de bewoners heeft de gemeente onlangs de Boerhoorn een ander karakter
gegeven. Er zijn paden aangelegd, (fruit)bomen en struiken gepoot, stroken ingezaaid met inheemse kruidenmengsels van kwekerij de Cruydt-Hoeck.

Het wachten is nu op het voorjaar.

Kortom, je bemoeien met je directe leefomgeving levert veel op!
Wilt u zelf, of met de buren, of als straat aan de slag?
Werk ideeën uit, hoe klein ook, die kunnen bijdragen aan het soortenrijk en mooier en vrolijker maken van onze leefomgeving.
Maak samen met uw buren en buurtgenoten plannen voor een bio-diverse leefomgeving.
Door het soortenrijker maken van verloren stukjes groen, van bermen en graslandjes, van houtwallen en bosjes. Met straten als geurende en bloemenrijke linten. Onder het motto: ieder vierkante meter is er een!

Duurzaam Glimmen wil u ( en met hulp van de gemeente) hierbij zo veel mogelijk ondersteunen.
Heeft u bijvoorbeeld voor uw plannen zaadmengsels van inheemse planten nodig? Of stinsenplanten en bollenmengsels?
Mocht u uw plannen willen doorspreken neem dan contact op met info@duurzaamglimmen.nl o.v.v. ‘ vrolijke straten’ .

Er zijn vele mogelijkheden:
- zorg voor soortenrijke bermen met inheemse planten zoals fluitenkruid en wilde peen
- plant in de buurt van eiken inheemse struiken en bomen, zorg voor variatie
- maak samen met je buren een bloemenrijke berm met (ingezaaide) inheemse soorten, bijvoorbeeld tussen de opritten
- herstel een haag of leg er een aan ( met meidoorn, sleedoorn, wilde rozen, ..)
- is er ruimte voor een buurtboomgaardje? Desnoods bestaande uit 1 fruitboom ….
- organiseer samen met de kinderen van de buurt een soortenrijke straat
- waar kan een bijen-idylle worden gerealiseerd?
- en waar insectenhotels?
- plag een stukje berm af en zaai er zaden van inheemse, wilde planten
- plant wilde kamperfoelie aan de voet van eiken of andere bomen
- poot (stinsen)bollenmengsels in bermen
- plant stinsenflora in houtwallen en bosjes
- is er ergens ruimte voor een vogelvriendelijke prachtboom?
- was er nog plaats voor nestkastjes? Of vleermuizenkasten?
- enz.

Inheemse zaden(mengsels), wilde planten, stinzenplanten en bollen voor het soortenrijk maken van uw omgeving kunt u als u direct aan de slag wilt bestellen bij:
https://www.cruydthoeck.nl/ ; een webshop voor wildeplantenzaden
https://www.deheliant.nl/ ; een webshop voor inheemse planten en stinzenbollen